Co to jest Synod?

Synod jest zgromadzeniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu w jego zadaniu kierowania wspólnotą diecezjalną. Synod pełni zatem funkcję doradczą i poprzez podjęcie refleksji nad obecną sytuacją diecezji i stanem duszpasterstwa określa, w jakim miejscu znajduje się dana społeczność. Każdy synod ma nie tylko charakter prawny, ale i pastoralny. W tym znaczeniu synod można określić jako akcję duszpasterską, której podmiotem i przedmiotem jest cała wspólnota diecezjalna.

Jaki jest cel Synodu?

Celem Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej jest wzrost wiary i gorliwości apostolskiej, a także rozwijanie duszpasterstwa i inicjowanie nowych działań ewangelizacyjnych poprzez wsłuchiwanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi Łódzkiemu na obecnym etapie jego dziejów.

W związku z tym refleksja synodalna będzie skoncentrowana w sposób szczególny na trzech istotnych obszarach duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej: młodzieży, rodzinie i parafii.

Punktem wyjścia w podjęciu dyskusji nad tymi ważnymi sektorami duszpasterstwa będą trzy kluczowe dokumenty pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka: encyklika „Lumen fidei”, posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, które pomogą wskazać kierunki działań w kontekście znaków czasu i pojawiających się wyzwań oraz zarysować perspektywy urzeczywistniania Kościoła Łódzkiego.

Synod Duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej ma być zatem wydarzeniem wiary, zaproszeniem do wspólnotowego namysłu nad naszą tożsamością chrzcielną, skierowanym do całej wspólnoty wiernych Kościoła Łódzkiego w celu doprowadzenia jej do doświadczenia spotkania z żywym Jezusem i do dzielenia się radością Ewangelii z bliźnim.

Synod Duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej wpisuje się w duchowe przygotowanie Kościoła Łódzkiego do Jubileuszu 100. rocznicy jego istnienia. W tym kontekście będzie on okazją do zaczerpnięcia z bogatego doświadczenia wiary Kościoła Łódzkiego, która na przestrzeni 100 lat jego istnienia znajdowała swoje odzwierciedlenie w życiu duszpasterskim, aby wyciągając wnioski z przeszłości podjąć wspólnie w duchu odpowiedzialności za Kościół twórczą refleksję nad odnową duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej.

Modlitwa za IV Synod Archidiecezji Łódzkiej

Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty mocą Ducha Świętego prowadzisz i ożywiasz cały Kościół – Oblubienicę Chrystusa.
Zgromadzeni we wspólnocie Łódzkiej Owczarni,
pragniemy razem wyruszyć w drogę,
aby dobrze przygotować się do jubileuszu stulecia jej powstania
poprzez owocne przeżycie IV Synodu naszej Archidiecezji.

Prosimy Cię, Ojcze Miłosierny,
aby młodzież otwierając się na Światło Wiary
wzrastała w latach, mądrości i łasce u Ciebie i u ludzi
oraz odważnie kroczyła za Jezusem i Jego nauką.

Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego,
uczyń każdą z naszych rodzin miejscem komunii, Wieczernikiem modlitwy
i autentyczną szkołą Ewangelii,
aby Radość Miłości w niej przeżywana
stała się także radością Kościoła.

Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
aby nasze parafie – wspólnoty uczniów misjonarzy
stały się środowiskami słuchania Słowa, adoracji i celebracji,
dialogu, ofiarnej miłości, świadectwa i dzielenia się wiarą.
Niech Radość Ewangelii dotrze do każdego człowieka
i niech nikt nie zostanie pozbawiony jej światła.

Maryjo, Matko Kościoła,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Święty Józefie, Patronie naszej Archidiecezji, módl się za nami!
Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami!
Święty Maksymilianie, Patronie Rodzin, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni Archidiecezji Łódzkiej, módlcie się za nami!

Wezwania do modlitwy wiernych

Módlmy się za dzieło IV Synodu naszej Archidiecezji, aby przyniosło dobre i trwałe owoce w życiu młodzieży, naszych rodzin i parafii oraz wzrost współodpowiedzialności za Kościół i jego dzieło ewangelizacji.

Módlmy się o światło Ducha Świętego dla wszystkich zaangażowanych w prace naszego Synodu, aby potrafili rozpoznawać wolę Bożą i skutecznie wprowadzać ją w czyn.

Módlmy się za nasz lokalny Kościół przeżywający Synod, aby dzięki niemu stawał się coraz skuteczniejszym znakiem i narzędziem zbawienia.

Módlmy się za naszą Archidiecezję przeżywającą Synod – niech jego prace przyczyniają się do ożywienia gorliwości w głoszeniu Dobrej Nowiny we wszystkich wspólnotach naszego Kościoła.

Wyznanie Wiary

Wyznanie Wiary

 

Ja NN… wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w Symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga, podaje do wierzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym Nauczaniu powszechnym.

Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny.

Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.

Harmonogram i przebieg prac Synodu

Uroczysta inauguracja Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej będzie miała miejsce 27 stycznia 2018 roku w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej. Synod będzie trwał trzy lata. Każdy rok będzie skoncentrowany na jednym z głównych obszarów duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej.

Proces synodalny na każdym z trzech wyodrębnionych etapów będzie obejmował dwa etapy: etap przygotowawczy i etap bezpośrednich prac synodalnych.

  1. Na etapie przygotowawczym kluczową rolę do odegrania ma Komisja Przygotowawcza Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej, która opracowuje Propositiones. Stanowią one punkt wyjścia w obradach Zespołów Synodalnych różnego szczebla oraz pomoc w przygotowaniu dokumentu roboczego Synodu (tzw. Instrumentum laboris).
  2. Na drugim etapie – bezpośrednich prac synodalnych chodzi o podjęcie refleksji nad tekstem roboczym i wypracowanie wspólnych konkluzji o charakterze operatywnym w odniesieniu do przyszłości duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej w wyodrębnionych sektorach, które znajdą się w dokumencie końcowym Synodu.

Młodzież

Etap I - rok 2018

Rodzina

Etap II - rok 2019

Parafia

Etap III - rok 2020