Zespół Synodalny Parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża ma już za sobą kilka spotkań w ramach IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Ostatnia sesja odbyła się pod hasłem „Mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad” i poświęcona była sakramentowi bierzmowania. Obrady rozpoczęły się od modlitwy i wysłuchania fragmentu Dziejów Apostolskich, który opisuje moment Zesłania Ducha Świętego. Uczestnicy spotkania zauważyli ogromne znaczenie tego wydarzenia w życiu apostołów, którzy otrzymawszy dary Ducha Świętego byli gotowi do głoszenia Ewangelii. Następnie członkowie zespołu dyskutowali nad kolejnymi pytaniami przygotowanymi przez komisję synodalną. Wszyscy byli zgodni, że sakrament bierzmowania nie jest celem samym w sobie, lecz kolejnym etapem na drodze życia we wspólnocie Kościoła. Dlatego podjęto refleksję nad tym jak wykorzystać czas przygotowania do przyjęcia wspomnianego sakramentu na pogłębienie relacji z Jezusem przez młodych. Stwierdzono, że bardzo ważnym elementem jest doświadczenie wspólnotowego przeżywania wiary i odkrywania piękna i bogactwa Kościoła. Niezwykle cenne są wydarzenia jak Arena Młodych w Łodzi czy Chrześcijańskie Spotkania Młodych w Moszczenicy, podczas których młodzież ma okazję zachłysnąć się żywym, radosnym, autentycznym Kościołem, uczestniczyć we wzruszających i pełnych emocji wydarzeniach jak koncerty, świadectwa, uwielbienie i dostrzec, że w przeżywaniu wiary towarzyszą im inni. Poza tym warto wyjść do młodych z zaproszeniem do włączenia się w działalność grup parafialnych, by odnaleźli swoje stałe miejsce w parafii. Dyskutowano również nad imieniem do bierzmowania, wyborem świadka, koniecznością zbierania podpisów w indeksie praktyk religijnych czy najodpowiedniejszym wiekiem do przyjęcia tego sakramentu. Członkowie zespołu uznali, że wybór imienia jest wyrazem dojrzałości kandydata i może definiować jego wiarę. Dla podkreślenia związku bierzmowania z chrztem zaproponowano, by świadkami byli rodzice chrzestni. Zauważono, że indeks praktyk religijnych nie stanowi problemu dla tych, którzy chętnie uczestniczą w mszach i nabożeństwach. Odnośnie wieku przyjęcia bierzmowania stwierdzono, że najwłaściwszym będzie VIII klasa szkoły podstawowej. Uczestnicy spotkania uznali również, że o przystąpieniu do bierzmowania powinny decydować rozmowy z duszpasterzami, a nie egzaminy z wiedzy religijnej na katechezie.