Informacje

Obrzęd Intronizacji Pisma Świętego Inauguracja XVI Synodu Powszechnego – w parafiach 24 października 2021 r.

By 15 października 2021 No Comments

Wstęp

Pan Jezus przekazał swoim uczniom obietnicę: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20), która nie odnosi się wyłącznie do sakramentu Eucharystii. Ukazał nam również wiele innych znaków, świadcząc, że żyje i działa w Kościele. Wszędzie tam, gdzie udzielane i przyjmowane są sakramenty, działa sam Jezus Chrystus. Jest On obecny również wtedy, gdy wierni zbierają się na wspólną modlitwę, gdy czytają, słuchają i tłumaczą treść Pisma Świętego – „wówczas On sam mówi” (KL 7). Czytanie Świętych Ksiąg jest dialogiem między Bogiem
a człowiekiem, bo: „do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, to Jego słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi” (KO 25).

Dzisiaj naszą szczególną uwagę zwracamy na Pismo Święte, które jest znakiem obecności Boga pośród ludzi – w słowie Pisma Świętego jest sam Pan – powie św. Atanazy. Pismo Święte jest pokarmem, którym się karmimy. Jest ono obecnością mówiącego do nas Boga. Gdy słuchamy słów Pisma Świętego to tak, jakby się widziało Jego własne usta (św. Grzegorz Wielki).

Na kartach Pisma Świętego Bóg otworzył przede mną swe serce. Moją odpowiedzią jest wiara, która przejawia się w modlitwie i życiu chrześcijańskim. I dlatego, jako wspólnota zgromadzonego Kościoła, pragniemy oddać szczególną cześć Księdze Pisma Świętego, w której zawarte jest Słowo Życia, przemawiający do nas Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.

 

Rozpoczęcie Mszy św.

Z zakrystii dłuższą drogą wyrusza do głównego ołtarza procesja wejścia, w czasie której niesiona jest Księga Pisma Świętego. Umieszcza się ją na pulpicie ustawionym w pobliżu ołtarza. Procesja formuje się w następującym porządku: kadzidło, krzyż, ministranci, lektorzy, niosący Księgę (w welonie)
wraz z akolitami niosącymi świece po bokach, koncelebransi oraz główny celebrans. Jeżeli jest to możliwe, powinien być użyty duży i ozdobny egzemplarz Pisma Świętego.

W czasie procesji śpiewa się: Wierzę w Boga, Psalm 23 lub O Stworzycielu, Duchu przyjdź.

Po dojściu do ołtarza niosący Księgę podaje ją kapłanowi, który z kolei kładzie ją na przygotowanym pulpicie i otwiera. Akolici stawiają zapalone świece po obu stronach Księgi, a kapłan ją okadza. Następnie zwrócony w stronę Księgi wypowiada modlitwę:

Kapłan:

Boże, Ojcze światłości, od którego pochodzi prawdziwe światło i życie wieczne. Oświeć nasze serca światłem bijącym z kart Pisma Świętego i obdarz życiem, które obiecałeś nam przez proroków i apostołów Jezusa Chrystusa. Spraw, abyśmy czytając natchnione Księgi, coraz lepiej poznawali Ciebie i coraz bardziej Cię miłowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wierni: Amen.

Po ucałowaniu ołtarza i okadzeniu go rozpoczyna się Msza św. jak zwykle.

Zaleca się, aby Ewangelia była czytana z księgi uroczyście wniesionej. Należy wówczas przygotować uroczystą procesję przeniesienia księgi do ambony, z której będzie proklamowana Ewangelia.

 

Modlitwa wiernych

Kapłan: Zgromadzeni wokół Świętej Księgi prośmy Boga, aby wzbudził w nas szczególną cześć i szacunek dla swego Słowa, którym jest Pismo Święte. Błagajmy Go pokornie słowami:

Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

  1. Panie Boże, Ty dałeś Kościołowi Pismo Święte jako Księgę życia. Spraw, aby słuchał, strzegł, przepowiadał, wyjaśniał i wypełniał w swoim życiu zawarte w niej Twoje Słowo.

Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

  1. Twoje Słowo, Boże, jest pochodnią dla naszych stóp. Pomóż, aby Twój Kościół w czasie trwającego synodu powszechnego w sposób pokorny otwierał się na to co Duch Święty chce do niego mówić.

Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

  1. Znać Pismo Święte to znać Jezusa Chrystusa. Niech światło Ducha Świętego towarzyszy nam, gdy słuchamy, czytamy i wyjaśniamy święte teksty biblijne.

Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

  1. Kościół przekazuje swoim wiernym Pismo Święte jako źródło światła, życia i uświęcenia. Spraw, aby znajomość tej świętej i natchnionej Księgi budowała w nas świadomość posłannictwa Kościoła prowadzonego przez Ducha Świętego drogą powszechnego synodu.

Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

  1. Moc Twojego słowa objawia się wtedy, gdy je wprowadzamy w życie. Pomóż, aby cały Kościół, nasza diecezja i nasze rodziny żyły Twoim Słowem i swym postępowaniem głosiły całemu światu Radosną Nowinę o zbawieniu.

Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

  1. Boże, Ty dałeś nam swoje słowo jako pokarm duchowy. Spraw, abyśmy często przyjmowali chleb żywota, który Kościół bierze i nam podaje, tak ze stołu Słowa Bożego, jak i ze stołu Eucharystii.

Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.

Kapłan: Ojcze Niebieski, racz wysłuchać nasze modlitwy. Ześlij nam światło Ducha Świętego i użycz nam mądrości od Jezusa Chrystusa, Twego Wcielonego Słowa. Spraw, by Pismo Święte – Księga życia – oświecała mroki naszego życia doczesnego i ułatwiła nam osiągnięcie szczęścia życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.